Beneficii și avantaje

Calitatea de membru al Asociației C.A.R. Retezatul vă aduce următoarele beneficii și avantaje:
procedura de înscriere și de creditare este simplă
oferim rapiditate la accesarea împrumuturilor
acordăm o gamă variată de împrumuturi, oferite fără comisioane, cu dobânzi fixe și avantajoase, cu termene de rambursare convenabile
avem o rețea extinsă de agenții, fiind prezenți pe piața financiară în 12 agenții deschise în județele Hunedoara, Gorj, Dolj, Mehedinți, Caras-Severin, Timiș, Bihor și Satu-Mare
la sfârșitul fiecărui an membrii noștri primesc la fondul social bonificații neimpozabile
copiii și tinerii minori pot să fie membri ai C.A.R.
ratele la împrumuturi și cotizațiile se pot plăti în numerar la sediile noastre, dar și în conturile noastre bancare
acordăm ajutoare financiare nerambursabile în caz de deces, dar și pentru casatorie, nașterea unui copil, nunta de argint sau nunta de aur, în funcție de vechimea membrului în C.A.R. și de activitatea sa
transparența reprezentată prin afișarea în toate sediile noastre a costului împrumuturilor
serviciile noastre sunt oferite cu promptitudine, responsabilitate și seriozitate de către salariați bine instruiți profesional

 Drepturi si obligații

Drepturi

să participe la Conferinţele la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor
să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; un membru poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc
să primească împrumuturi în cuantumul şi în condiţiile aprobate de consiliul director potrivit normelor interne de creditare
să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc şi de formele de asistenţă socială în condiţiile stabilite de consiliul director şi aprobate de Conferinţă
să participe la repartizarea excedentului, proportional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru; consiliul director poate hotărâ ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferenţiat în funcţie de vechimea neîntreruptă în C.A.R şi a altor criterii aprobate de consiliul director
să primească consiliere financiară din partea C.A.R.
să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenelor contractuale, dacă se află în situaţie temporară de somaj şi îşi menţine calitatea de membru, să beneficieze în cazuri justificate de o perioadă de graţie, în care achită numai dobânzile aferente împrumutului
să participle la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi statutului acesteia
să se adreseze organelor de conducere ale uniunii teritoriale la care este afiliată Asociatia C.A.R. ,,Retezatul”, orice problemă ce priveşte situaţia lor ca persoană sau a activităţii C.A.R.
să primescă la cerea scrisă, un extras cu situaţia sa financiară
să cesioneze total sau parţial fondul social al altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularului se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casa de ajutor reciproc. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din drepturi, recuperarea diferenţelor se face de la moştenitori, conform legii sau alte persoane conform clauzelor contractuale
să se transfere, în cazuri justificate, la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la uniunea teritorială Regiunea Vest, cu totalitatea fondului social şi a vechimii în C.A.R.

Obligații

să studieze prevederile statutului C.A.R, să achite contravaloarea aportului initial şi să constituie fondul social minim
să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile conferinţei şi deciziile consiliului director
să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor Conferinţei
să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor
să depună la fondul social iniţial o sumă limită hotărâtă de Conferinţă sau între două conferinţe de consiliu director
să achite ratele, dobânda la împrumutul contractat în condiţiile stabilite
să achite lunar contribuţia pentru constituirea fondului de deces şi a altor fonduri stabilite de Conferinţă

VREI SĂ DEVII MEMBRU

Membri ai Asociatiei C.A.R. Retezatul pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

Pot solicita calitatea de membru şi persoanele care fac dovada obţinerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaş obţinute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizaţii, burse, alocaţii şi venituri cu caracter legal, precum şi minori posesori ai capacităţii de exerciţiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calităţii de salariat şi aflaţi în alte condiţii prevăzute de lege.

În scopul educării copiilor în spiritul economisirii și al apartenenței la o asociație, părinții sau tutorii pot solicita înscrierea copiilor în secțiunea de membri minori a casei de ajutor reciproc.

- completează o cerere de înscriere; 

- atașează o copie a cărții de identitate și dovada unui venit de orice natură (adeverință de venit în copie/original, copie cupon pensie, extras de cont, etc.);

- după complectarea și semnarea acordului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal operatorul ghișeu va introduce în sistemul informatic datele membrului și va trece la activarea acestuia după achitarea taxei de înscriere în valoare de 10 lei;

- depunerea lunară la fondul social este de minim 10 lei iar contribuția lunară pentru acțiuni sociale este sumă fixă de 2 lei.
crossmenu