Fondul Social


CONSTITUIREA FONDULUI SOCIAL

După obținerea calităţii de membru urmează constituirea fondului social propriu. Fondul social se constituie prin depuneri lunare al caror nivel este stabilit de fiecare membru, în limitele minime și maxime aprobate de Consiliul director și ratificate de Conferința membrilor.
Constituirea fondului social minim este obligatorie lunar.
Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului și poate fi:

a) Numerar la casieriile sediului central, la sediile agenţiilor şi punctelor de lucru al Asociatiei C.A.R. Retezatul;

b) Depunere în conturile bancare.
În cazul achitării fondului social în avans pentru mai multe luni, se va specifica numărul de luni plătite și suma lunară aferentă fondului social. Sumele încasate cu titlu de avans la fondul social vor fi evidențiate în contul creditori diverși, din care, lunar se va opera suma stabilită de membru.

Nedepunerea fondului social timp de 12 luni consecutiv atrage pierderea calității de membru CAR. și se efectuează operațiunea prin care fondul social este înregistrat în contul creditori diverşi.

La încheierea exercițiului financiar (finele anului) fondul social al membrului va fi bonificat cu o dobândă stabilită de Consiliul director și eventuale bonusuri acordate în funcție de criterii precum fidelitatea, activitatea, bonitatea membrului respectiv.

LICHIDAREA FONDULUI SOCIAL

Lichidarea fondului social se poate face la cerere sau in cazul decesului titularului.
Retragerea fondului social la cerere, în cazul renunțării la calitatea de membru.
Un membru al casei de ajutor reciproc poate solicita retragerea din rândul membrilor concomitent cu retragerea fondului social în următoarele condiții:

a) Și-a achitat ratele, dobânzile și alte datorii aferente împrumutului accesat, iar la data solicitării retragerii nu figurează cu datorii către CAR.

b) Nu este girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, accesat de alt membru. Se va putea retrage numai în cazul în care va propune în locul său un alt girant acceptat de CAR, în aceleași condiții.
Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere tip, scrisă, însoțită de copia actului de identitate și se va completa de către titular în prezența operatorului de ghișeu.

Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri: producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului; nerespectarea hotărârilor conferinţei; nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc; nedepunerea părţii sociale la fondul social propriu pe perioada stabilită de conferinţă sau consiliul director.
Restituirea fondului social în cazul decesului titularului
Moștenitorii au obligația să aducă la cunoștința CAR decesul membrului CAR.

Pentru a putea solicita fondul social al membrului decedat, moștenitorii trebuie să facă dovada cu acte că au calitatea de moștenitori legali.

Pentru fondul social returnat în cursul anului nu se va capitaliza dobânda și nu se vor acorda bonusuri.

COMPENSAREA FONDULUI SOCIAL

Efectuarea operațiunii de compensare a împrumutului cu fondul social nu se poate face, cu excepția următoarelor situații:

- Decesul titularului.

- Alte situații cu caracter excepțional și numai cu aprobarea Consiliului director.

- Declanșarea procedurii de executare silită

În primele 2 cazuri se depune o cerere scrisă, la care se anexează xerocopii la toate documentele care vin în sprijinul celor afirmate în cerere.

FONDUL SOCIAL VIITORUL
PENTRU MINORI

Dobândirea calității de membru minor se realizează astfel:

• pentru minorii până la vârsta de 14 ani printr-o solicitare scrisă a părinților/bunicilor/tutorilor care trebuie să fie membri C.A.R.; cererea de înscriere are prevăzute pe verso drepturile și obligațiile, precum și condițiile de retragere.

• pentru minorii cu vârsta între 14 și 18 ani, când aceștia au capacitatea de exercițiu restrânsă, aceștia pot semna cererea de înscriere ca membru, dar numai cu încuviințarea dată în scris și sub semnătura părinților/bunicilor/tutorilor.

• minorul căsătorit, cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege, dobândește capacitatea de exercițiu deplină, astfel că el poate semna în nume propriu acte juridice, inclusiv cererea de înscriere ca membru al C.A.R.

• minorul care a împlinit 16 ani dobândește capacitatea de muncă conform Codului muncii, și dacă devine salariat, el poate deveni membru cu drepturi depline al C.A.R.

CRITERII ACORDARE DOBANDA LA FOND SOCIAL PENTRU ANUL 2022

- activitate in cursul anului 2022 (daca in anul 2022 au fost accesate imprumuturi);

- vechime in CAR mai mare de 2 ani;

- excluderea de la bonificare, membrii care nu au cotizat minim 7 luni la fondulsocial, precum si cei inscrisi in lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2022.
Aprobat sedinta Consiliul director - 24.11.2021
crossmenu